Útulok u sv.Martina J.Bohunice

Zariadenie - Útulok u sv. Martina je mladá organizácia čiastočne podporovaná financiami VUC Trnava, ktorá funguje od Októbra 2016. Útulok tvorí súčasť Občianskeho združenia - Spolok sv. Jána Almužníka, o. z.

Štatutárnym zástupcom zariadenia je riaditeľ Útulku, kňaz Mgr. Marián Vivodík.

Zariadenie poskytuje sociálne služby podľa Z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, na základe ktorých vykonávanie týchto činností utvára podmienky na spĺňanie zákonom ustanovených podmienok v rozsahu ustanovenom zákonom. Sociálne služby v zariadení sú poskytované celoročne pobytovou formou a poskytujú starostlivosť 24 hod. denne. Kapacita zariadenia je 10 miest pre klientov, o ktorých sa stará 4 členný kolektív zamestnancov. V útulku sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je v nepriaznivej sociálnej situácii a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

Sociálne služby sa klientovi poskytujú na 1 rok. V útulku sa fyzickej osobe

A, poskytuje:

  • Ubytovanie na určitý čas
  • Sociálne poradenstvo
  • Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  • Pracovná terapia
  • Nevyhnutné ošatenie a obuv

B, utvárajú podmienky na :

  • Prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín
  • Vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
  • Pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
  • Záujmovú činnosť

Náš útulok poskytuje sociálnu službu zatiaľ iba pre mužov.

V zariadení sa utvárajú podmienky na sebaosamostatnenie. Snažíme sa klientov postupne pripraviť do budúceho života tak, aby sa dokázali sami o seba postarať a videli možnosť začlenenia sa do spoločnosti.

Našim cieľom je neustále napĺňanie zariadenia - odbúrať pocit menejcennosti, nepotrebnosti a sebaodpustenia si , aby oni sami dokázali nájsť cieľ a nádej do budúcnosti, i možnosť obnoviť kontakty rodiny, sebaprijatia a prijatia ich osobnosti od okolia. Sme cirkevné zariadenie a preto našim hlavným cieľom je sprevádzať klientov na ceste viery, kde Pán Ježiš dokáže zmeniť v živote človeka i nemožné veci. Je potrebné pochopiť, že každý človek je rovnako dôležitý v Božích očiach a to vštepujeme do sŕdc i našim mužom. Snažíme sa o poskytnutie služieb na základe odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd.